Atestacinė komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)

ATESTACINĖ KOMISIJA:

Komisijos pirmininkė – direktorė Aleksandra Žuk – Butkuvienė
Sekretorė – vyresnioji mokytoja Birutė Navickienė
Komisijos nariai :
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijola Ragucka
mokytojas metodininkas Linas Klebauskas
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė

     Atestacijos komisija teikia informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus, kasmet rengia ir teikia steigėjui tvirtinti trejų metų atestacijos programą, tvirtina atestacijos komisijos darbo reglamentą, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo.