Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA

Pirmininkas mokytojas metodininkas Linas Klebauskas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas 
Sekretorė – mokytoja metodininkė Rasa Mockūnienė, styginių instrumentų ir akordeono metodinės grupės pirmininkė
Nariai:
mokytoja metodininkė Nijolė Čičinskienė, dainavimo ir choro metodinės grupės pirmininkė;
vyresnioji mokytoja Eufemija Gustaitė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
vyresnioji mokytoja Janina Pamarnackienė, muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė;
vyresnysis mokytojas Pavel Bota, dailės ir ankstyvojo meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkas;
vyresnioji mokytoja Elžbieta Kristina Karalkevič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
     Metodinė taryba sudaroma Pagirių meno mokyklos metodinei veiklai organizuoti. Metodinė taryba nuolat veikianti savivaldos institucija, ugdymo ir veiklos organizavimo klausimais spręsti, dalyvaujanti mokytojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimo bei vertinimo procese. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Jį renka tarybos nariai atviru balsavimu ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.