Viešųjų pirkimų komisija

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA:

Direktorė Aleksandra Žuk-Butkuvienė;

Mokytoja ekspertė Rita Auksoriūtė;

Mokytojas metodininkas Arūnas Pikšrys;

Vyresnioji mokytoja Jekaterina Dementjeva.

     Komisija priima sprendimus, laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus, komisija yra savarankiška. Komisija veikia ją sudariusios organizacijos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškas ją sudariusios organizacijos užduotis. Komisija turi teisę atsisakyti vykdyti viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams prieštaraujančius pavedimus. Komisija yra atskaitinga Pagirių muzikos mokyklos direktoriui. Ji sudaroma iš 3 fizinių asmenų – komisijos pirmininko ir 2 komisijos narių (toliau kartu – komisijos narys, komisijos nariai). Mokykla turi teisę pasikviesti ekspertų – dalyko žinovų konsultuoti klausimu, kuriam reikia specialių žinių ar vertinimo.